Stadgarna

Stadgar för föreningen MANUEL – kontaktnät på eget språk

Organisationsnummer:: 802415-8621

Föreningen bildades den 21 oktober 1998

Stadgarna fastställdes den 13 november 2003 samt förslag till revidering 10 oktober 2019

Revidering 25 april 2022

§ 1              NAMN

Föreningens namn är MANUEL – kontaktnät på eget språk

§ 2              ÄNDAMÅL

                  Föreningenhar till ändamål

  1. Att skapa ett kontaktnät av två eller flerspråkiga personer – sjukvårdspersonal, socialarbetare, jurister och andra – som kan ge invandrare stöd och vägledning på det egna språket i krisartade situationer.
  2. Att förmedla och underlätta kontakten mellan invandrare och svensk sjukvård, socialvård och äldreomsorg.
  3. Att vara ett komplement till offentlig och privat sektor
  4. Att främja samverkan mellan frivilligorganisationer, kommun, landsting, olika myndigheter samt öka det frivilliga sociala engagemanget.
  5. Att bedriva besöksverksamhet hos äldre personer med invandrarbakgrund.
  6. Att utgöra en mötesplats för människor som önskar få kontakt med andra.

§ 3              MEDLEMSKAP

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och öppen för personer med intresse för frivilligt socialt arbete. Frågan om medlemskap avgörs av styrelsen.

§ 4              STÖDMEDLEMSKAP

Föreningar, organisationer, myndigheter och företag med intresse för frivilligt socialt arbete kan ingå i föreningen som stödjande medlemmar. Frågan om medlemskap avgörs av styrelsen.

§ 5              MEDLEMSAVGIFT

Styrelsen beslutar om medlemsavgiftens storlek.

§ 6              UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur föreningen skall muntligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen såvida ej särskilt datum angivits.

§ 7              FÖRUTSÄTTNING FÖR MEDLEMMARNAS UTESLUTNING

Medlem eller stödmedlem som ej fullgjort sina åligganden enligt stadgarna eller uppenbarligen skadat föreningsintressen kan uteslutas. Beslut om detta fattas av styrelsen.

§ 8              STYRELSEN OCH REVISORER

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt ytterligare en ledamot och två suppleanter. Föreningens kassör är adjungerande till styrelsen.

Årsmötet utser ordförande och i övrigt utser styrelsen inom sig befattningshavare. Om årsmötet inte väljer någon ordförande så delar alla medlemmar i styrelsen lika stort ansvar för funktionen på ordförandeposten. Styrelsen kan utse person till adjungerad ledamot, som då ges yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ordinarie eller suppleanter är närvarande. Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av ett år vid årsmötet. Styrelse- och övriga medlemsmöten skall protokollföras.

För granskning av föreningens verksamhet, räkenskaper och årsredovisning skall väljas en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant väljes av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte.

§ 9              FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande, kassör och kanslist var och en för sig.

§ 10            VERKSAMHET OCH RÄKENSKAPSÅR.

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är samma som kalenderåret.

§ 11            ÅRSREDOVISNING

Styrelsens skall årligen avge årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår. Årsredovisningen skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 12            REVISION

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

§ 13            ANTAL FÖRENINGSMÖTEN

Föreningen har minst två ordinarie möten per år:

Årsmötet skall hållas före april månads utgång

Skriftlig kallelse ska skickas minst två veckor före möte.

§ 14            ÅRSMÖTET

Vid årsmöte skall följande äranden behandlas: 

1.     Val av ordförande för årsmötet.

                    2.       Upprättande av röstlängd.

                    3.       Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerade som rösträknare.

                    4.       Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

                    5.       Verksamhetsberättelse.

                    6.       Revisorernas berättelse

                    7.       Fastställande av resultat- och balansräkning.

                    8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

                    9.       Beslut om medlemsavgift till föreningen.

10.   Val av ordförande för föreningen.

  1.                   Val av fem styrelseledamöter och två suppleanter.

          12.   Val av revisor och revisorssuppleant.

                    13.     Val av ledamöter i valberedningen.

                    14.     Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet.

§ 15            OMRÖSTNING

Omröstning på föreningens möten sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs. Varje personlig medlem har en röst.

Stödmedlemmar saknar rösträtt.

§ 16            STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar får till årsmötet lämnas av styrelsen eller enskild medlem. Förslag från medlem lämnas till styrelsen minst en månad före årsmötet. Förslag från medlem skall till årsmötet åtföljas av styrelsens yttrande.

Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmötet om minst två tredjedels majoritet biträder ändringsförslaget.

§ 17            UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande möten, varav det ena måste vara årsmötet och att förslaget vid det sista mötet biträds av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. I beslutet om upplösning av förening skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt humanitärt ändamål.